Děkujeme za Váš zájem o naši společnost. Prosím zanechte nám Vaše kontaktní údaje prostřednictvím e-mailu:  obchod@vlastnikava.cz

tel. čísla: +420 775 997 596

budeme Vás neprodleně kontatovat.

Těšíme se na navázání dlouhodobé spolupráce, založené na osobním přístupu a navržení konkrétního řešení šitého na míru Vašim požadavkům.

Obchodní podmínky

Vymezení pojmů:

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/odběratel - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Kupní smlouva - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených na webových stánkách. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, pokud se zákazník nedomluví jinou formou jinak – email.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vlastnikava.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Kupující je předem seznámen s celkovou cenou, včetně DPH a dalších poplatků. Poplatek za dopravu a balné je specifikován v dodacích podmínkách.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@vlastnikava.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat do 3 pracovních dnů. Prodávající do 30 dnů od navrácení zboží vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Dodací podmínky

Za přijetí návrhu kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě, příp. emailové či telefonické nahlášení objednávky rovněž se všemi údaji uvedenými v tomto internetovém obchodě. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito dodacími podmínkami, jakož i obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Dodání zboží

Zboží je doručováno dle podmínek dohodnutých s kupujícím.

Zboží je možné předat tímto způsobem: Dodáním pomocí služby přepravní služby, vyzvednutím zboží na pobočce České pošty či u jiného smluvního partnera nebo jiným způsobem domluveným předem a po vzájemné dohodě obou stran.

Při dodání je kupující povinen překontrolovat ihned, za přítomnosti zástupce dopravce, stav zásilky (počet balíků, poškození krabic apod.) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Zákazníkovi je zboží hrazené převodem předáno pouze na základě kontroly OP či prokáže-li jiným způsobem oprávněnost věc převzít.

Doprava kamkoliv po ČR je účtována dle platného ceníku smluvního přepravce Geis Parcel Logistic, České pošty a Uloženky, zajišťujících dopravu či jinou formu dodání a odběru zboží zákazníkovi, dle jeho preferencí. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Cena přepravy je účtována po balíkách. Počet balíků je závislý na balitelnosti jednotlivých položek. Konečnou cenu doručení se dozvíte na objednávkovém listě v eshopu případně od našeho zástupce.

Zákazník je před předáním zboží je kontaktován smluvním přepravcem ohledně dohody termínu, kdy dojde k předání. Společnost Geis parcel Logistic při prvním neúspěšném kontaktu zkouší zákazníka kontaktovat po nějaké době znovu a pokud neuspěje, přeposílá zboží zpátky k nám. Z důvodu opakovaného vracení nepředaného produktu, musel prodávající přistoupit k zavedení poplatku za nevyzvednutou zásilku v plné výši dopravného!

Příjemce zásilky při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamuje u zasílatele. O rozsahu poškození, nebo částečné ztrátě, je třeba sepsat Zápis o škodě. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny zasílatele. Není-li poškození, nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.

Délka minimální trvanlivosti, životnosti a případně záruky je uvedena na dodacím listě nebo obalu prostředku. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši, od okamžiku kdy kupující dostane nový záruční list s novým sériovým číslem. Minimální trvanlivost prostředku je počítána od data výroby.

Způsob reklamace

Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část.

Spotřebitel ve vlastním zájmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění, dodací list nebo výdejku, záruční list. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.

V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.

Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu:

a) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí, není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy.

b) na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí.

O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).

Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel zákazník při koupi zařízení. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může být reklamace zamítnuta.

V případě oprávněných reklamací může dodavatel postupovat tímto nadstandardním způsobem

V případě odstranitelných vad přednostně prodávající odstraní závadu opravou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti

V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, přednostně dodavatel přistoupí k výměně za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu. Nesouhlasí-li s tímto postupem zákazník, může žádat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit.

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že jde o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Tímto se rozumí 3 vady stejné či 4 různé.

V případě postupu podle bodu b) je odběratel povinen předat dodavateli kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.

Vydání reklamovaného předmětu plnění

Reklamovaný předmět vydá dodavatel po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží, předložení státního dokladu se shodným jménem jako je na kupní smlouvě či doložením že přebírající je jednatelem firmy, na níž byla vystavena kupní smlouva.

Neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě postupu dle obchodního zákoníku).

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v internetovém obchodě www.vlastnikava.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Naší velkou snahou je nabídnout zákazníkům optimální nákupní a reklamační podmínky, které jsou vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránící koncového spotřebitele, poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu a podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena Obchodním podmínkám.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vlastnikava.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele), kterým je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Daniel Mališ, IČO: 88703509, bytem Navigátorů 598, Ruzyně, Praha 6 a kupujícího (zákazníka). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ"), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos"). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty".

Nahoru